Taisyklės
Paslaugų pirkimo-pardavimo LONDRIS savitarnos skalbyklose bei elektroninės apmokėjimo sistemos taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Londris“, juridinio asmens kodas 304131968, PVM mokėtojo kodas LT100009830015, registruotos buveinės adresas Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius, korespondencijos adresas Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius.
1.2. Londris – UAB „Londris“ savitarnos skalbyklų tinklas.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo „Londris“ savitarnos skalbyklų elektroninėje sistemoje taisyklės“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi „Londrio“ mobiliojoje aplikacijoje arba „Londrio“ savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra.
1.8. Elektroninė mokėjimo sistema – apima mokėjimus ir kitus veiksmus „Londrio“ mobiliojoje aplikacijoje ir terminaluose „Londrio“ skalbyklose. Toliau – londris.lt.
1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis „Londriu“.
1.10. „Pet King“ – UAB „Londris“ prikausanti specializuota savitarnos skalbykla naminių gyvūnų reikmėms.
1.11. „Londris PLIUS“ – UAB „Londris“ teikiama paslauga, kurią užsisakę Pirkėjai skalbyklose įrengtose spintelėse gali palikti skalbinius cheminiam valymui, skalbimui arba lyginimui (priklausomai nuo pasirinktos paslaugos).

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su paslaugų pirkimo – pardavimo „Londris“ savitarnos skalbyklų elektroninėje sistemoje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų bei prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų ar prekių pirkimu – pardavimu Londris.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt turi teisę tik tokie Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas bei prekes Londris.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Londris.lt arba Londris.lt pirkdami prekes ar paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Londris.lt.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Paslaugų ir prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ir paslaugas savitarnos skalbykloje „Londris“ pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. Naudodamas „Londrio“ mobiliąją aplikaciją arba „Londrio“ savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose banko mokėjimo kortele.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ar paslaugas vienu iš 3.1.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas UAB „Londris“ duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Londris.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja naudotis paslauga pagal aprašymą, pateikiamą mokėjimo terminale, internetiniame puslapyje www.londris.lt bei pagal skalbyklose esančius informacinius užrašus.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja tausoti, saugoti Skalbyklų įrangą, neskalbti bei nedžiovinti daiktų, kurie gali pakenkti ar užteršti įrenginius ar patalpas.
5.5. Skalbykla „Londris“ veikia savitarnos principu, Pirkėjų prašoma patalpas bei įrangą palikti tvarkingus.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų „Londrio“ funkcijų veikimą ar dalį jų.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti „Londrio“ veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų „Londrio“, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti kainas, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti „Londrio“ darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Londris.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
6.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose UAB „Londris“ dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų „Londrio“ dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „Londrio“ teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje. Informacija patalpinta internetinėje svetainėje  https://pos.laundryrestart.com/londris/terms. 
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Už užsisakytas prekes ar paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:
8.1.1. Banko kortele naudodamasis „Londrio“ mobiliąja aplikacija;
8.1.2. Banko kortele naudodamasis „Londrio“ skalbyklose esančiais terminalais.
8.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės ar paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. Prekių ir paslaugų kokybės garantija
9.1. Kiekvienos „Londrio“ parduodamos prekės ar paslaugos savybės nurodomos prie kiekvienos prekės ar paslaugos esančiame prekės ar paslaugos aprašyme.
9.2. Skalbimo ar džiovinimo ciklo laikas gali skirtis nuo nurodyto „Londrio“ reklaminėje ar informacinėje medžiagoje, priklausomai nuo elektros bei vandens tiekimo ypatumų.
9.3. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos yra tinkamos kokybės, t. y., prekių ar paslaugų savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė ar paslauga atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
9.3.1. prekė ar paslauga atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą;
9.3.2. prekė ar paslauga atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ar paslaugoms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės ar paslaugos pobūdį. 

10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties suteikiama šiais atvejais:
10.1.1. Jei dėl skalbykloje kilusių techninių kliūčių Pirkėjas negali pasinaudoti užsakyta ir apmokėta paslauga, jis gali kreiptis į „Londrį“ dėl kompensacijos.
10.2. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas patvirtina, kad visiškai atsako už savo skalbinius bei prisiima atsakomybę už padarytą žalą „Londrio“ turtui, kuri kilo nesilaikant šių taisyklių. 
11.2. Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su žemiau esančiomis „Londrio“ naudojimosi taisyklėmis: 
11.2.1. perkrautose skalbyklėse ir džiovyklėse skalbiniai nebus gerai išskalbti ir išdžiovinti, bei gali būti sugadinti. Pardavėjas ant mašinų aiškiai nurodo rekomenduojamą skalbinių kiekio ribą (2/3 būgno). Pirkėjui sudėjus daugiau ir skalbiniams susigadinus, Pirkėjas prisiima atsakomybę;
11.2.2. skalbimo priemones dėti tiesiai į būgną kartu su skalbiniais (išskyrus skalbimo mašinas, kuriose skalbiklis yra dozuojamas automatiškai);
11.2.3. skalbimo priemonės naudoti tik tiek, kiek reikia;
11.2.4. prieš dedant skalbinius į skalbyklę ar džiovyklę, patikrinti, ar mašinų viduje švaru;
11.2.5. neskalbti tepaluotų ar kitomis cheminėmis medžiagomis suterštų skalbinių;
11.2.6. neskalbti ir nedžiovinti gyvūnų naudojamų skalbinių, o jei pirkėjo asmeniniai skalbiniai apkibę gyvūnų plaukais, prieš skalbiant juos visiškai pašalinti (šis punktas netaikomas skalbyklai „Pet King“); 
11.2.7. įsitikinti, kad drabužių kišenės tuščios;
11.2.8. džiovyklėje nedžiovinti gaminių, kurių etiketės draudžia tai daryti; džiovinimo programą rinktis pagal gaminių etiketėse nurodytus simbolius ir neviršyti jose nurodytos džiovinimo temperatūros;
11.2.9. įsitikinti, kad džiovyklės filtras tuščias (jei filtras yra Pirkėjui prieinamoje įrenginio vietoje);
11.2.10. po džiovinimo išvalyti džiovyklės filtrą (jei jis yra Pirkėjui prieinamoje įrenginio vietoje);
11.2.11. būti skalbykloje baigiantis ciklui, kad pats Pirkėjas, o ne kas nors kitas, išimtų skalbinius;
11.2.12. įsitikinti, kad po skalbimo ar džiovinimo iš įrenginio išimti visi Pirkėjo skalbiniai. 

12. „Londris PLIUS“ paslaugos taisyklės:
12.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, patvirtina, kad visi jo atiduodami skalbiniai tinkami užsakytoms „Londris PLIUS“ paslaugoms vykdyti.
12.2. „Londris“ už sugadintus skalbinius neatsako, jei vykdant Pirkėjo užsakytą paslaugą skalbiniai sugadinami dėl to, kad buvo netinkami užsakytai paslaugai vykdyti, buvo be gaminio priežiūros etikečių arba etiketėse esantys simboliai buvo nusitrynę, neįskaitomi.
12.3. Lyginimo paslauga vykdoma lyginimo volu bei lygintuvu, naudojant 180°C karštį. Pirkėjas, užsisakydamas lyginimo paslaugas, patvirtina, kad supranta riziką, kad lyginimo volo karštis gali išlydyti plastikines skalbinių detales – užsegimus, sagas, užtrauktukus ir pan.
12.4. Pirkėjas, rinkdamasis paslaugas, kuriose galima savarankiškai pasirinkti skalbimo ir/arba džiovinimo ciklus, prisiima visą atsakomybę dėl savo skalbinių tinkamumo pasirinktai skalbimo ir/arba džiovinimo temperatūrai.
12.5. Batai bei visi natūralios odos, zomšos ir natūralaus kailio gaminiai priimami valyti be garantijos. 
12.6. Pirkėjas, „Londris PLIUS“ paslaugoms pateikdamas batus, natūralios odos, zomšos ir natūralaus kailio gaminius, patvirtina, kad sutinka valyti savo pateiktus gaminius be garantijos ir yra susipažinęs su žemiau nurodytais odos valymo ypatumais. Po minėtų gaminių cheminio valymo galimi šie pasikeitimai: 
12.6.1. išryškėjęs atspalvių nevienodumas ir rainumas dėl blogai išdirbtų, nevienalyčių kokybės atžvilgiu odų (skirtingo storio, tankio, išdirbio); 
12.6.2. bendras pašviesėjimas arba patamsėjimas dėl klijų, naudojamų siūlėms užtvirtinti; 
12.6.3. paslėptų odos defektų atsinaujinimas, dėmių išryškėjimas dėl vabzdžių įkandimų ar gyvulio odos pažeidimų sergant įvairiomis odos ligomis;
12.6.4. lūžių, įtrūkimų ar atskirų vietų suplonėjimų, taškinių dėmių atsiradimas dėl siūlių užtvirtinimui naudojamų klijų;
12.6.5. spalvos pasikeitimas ar atsisluoksniavimas dėl odos dažymui panaudotų organiniams tirpikliams neatsparių dažiklių; 
12.6.6. balsvumas, išsitrynimas, pageltimas, odos susitraukimas ar sukietėjimas nuo dėvėjimo ir atmosferos poveikio (saulės, dulkių, rūgštinio lietaus, drėgmės), išryškėjęs po cheminio valymo; 
12.6.7. natūralaus kailio plaukų dangos iškritimas ar pageltimas dėl ilgalaikio dėvėjimo, šviesos poveikio, kandžių pakenkimo;
12.6.8. odinių gaminių užsidažymas, jei yra skirtingų spalvų detalės, nenuimama furnitūra (sagtys, sagos, užtrauktukai, juostelės ir kt.);
12.6.9. pamušalo susilpnėjimas, išsitrynimas, įplyšimas dėl ilgalaikio dėvėjimo arba siuvimo. 
12.7. „Londris“ pasilieka teisę nevykdyti paslaugos, jei Pirkėjo pateikiami gaminiai yra netinkami valyti, skalbti, džiovinti ar lyginti; jei yra padengti gyvūnų plaukais; jei yra suplyšę, turi įsisenėjusių ar nevalomų dėmių (grafitinio tepalo, žaliavinės naftos, aliejinių dažų, lakų, klijų bei kitų agresyvių veiksnių, negrąžinamai pažeidusių audinį), ar yra kitaip sugadinti. 
12.8. „Londris“ pasilieka teisę nevykdyti paslaugos arba pakeisti paslaugos teikimo sąlygas (įskaitant ir ilgesnį vykdymo terminą), jei Pirkėjo apmokėto užsakymo duomenys nesutampa su „Londris PLIUS“ spintelėse paliktais gaminiais ar jų kiekiu ir jei Pirkėjo užsakymas neatitinka pakavimo rekomendacijų (pakavimo rekomendacijos pateiktos mokėjimo terminale, lipdukuose ant „Londris PLIUS“ spintelių ir tinklalapyje www.londrisplius.lt).
12.9. Tokiu atveju, jei „Londris“ atsisako vykdyti paslaugas arba keičia paslaugos teikimo sąlygas, Pirkėjas yra informuojamas jo paskyroje registruotu el. paštu. Jei paslauga nevykdoma, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami į nurodytą sąskaitą arba suteikiama galimybė pasinaudoti analogiškos vertės paslauga.
12.10. Sudėjęs skalbinius į „Londris PLIUS“ spintelę, Pirkėjas privalo uždaryti spintelės dureles ir įsitikinti, kad jos tikrai užsirakino. Iki to momento, kol užsirakina spintelės durelės, ir nuo pranešimo apie įvykdytą užsakymą momento už savo skalbinius atsako Pirkėjas.
12.11. Nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų ir skalbiniams susigadinus, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, o už sugadintus ar prarastus skalbinius UAB „Londris“ neatsako.

13. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus „Londryje“ ir naudojantis „Londrio“ elektronine apmokėjimo sistema.
13.1. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Londrio“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie „Londrio“ elektroninės apmokėjimo sistemos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.
14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

15. Apsikeitimas informacija
15.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainėje www.londris.lt „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Redakcija 2018/05/10


Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Londris” elektroninės atsiskaitymo sistemos (taip pat ir UAB „Londris“ prikausančios skalbyklos „Pet King“ elektroninės atsiskaitymo sistemos, toliau – Londrio ir Londrio kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Elektroninėje atsiskaitymo sistemoje, Londrio internetinėje svetainėje www.londris.lt, Londrio mobilioje aplikacijoje, arba Londrio savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Londris juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Londris vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine atsiskaitymo sistema taisyklių;
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
4.3.3. Londris yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Londris arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Naudotis elektronine atsiskaitymo sistema gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
5.3. juridiniai asmenys;
5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų internetinėje svetainėje www.londris.lt, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis www.londris.lt sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Londris gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
7.1. atsiskaitymui už prekes ir paslaugas - mobiliojoje programėlėje apmokejimui atlikti reikalingi duomenys (banko kortelių duomenys) tiesiogiai siunčiami mokejimo sistemos tiekejui Worldline Latvia SIA reg.nr. 40003072814, atsiskaitant banko kortele "Londrio" terminaluose - AB "Swedbank". UAB "Londris" šių duomenų nekaupia jokiu pavidalu;
7.2. skalbyklių bei džiovyklių rezervacijai, bei priminimams apie besibaigiantį ciklą gauti;
7.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
7.4. spręsti problemas, susijusias su prekių ar paslaugų pateikimu ar pristatymu;
7.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
7.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Registracijos metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Londris įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. Londris gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes bei paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Londris pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
Informacijos ar pretenzijų perdavimas
13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
14. Londris, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu, nurodytu www.londris.lt kontaktų skiltyje.

Privatumo politikos keitimas

15. Londris turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje sveitainėje www.londris.lt.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.
17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės apmokėjimo sistemos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Redakcija 2018/05/10
Atgal